Защо No-Till?

Защо NO-TILL?

Кой го прави?

Последните събрани данни в световен мащаб показват, че водената от фермерите трансформация на селскостопанското производство, основана на принципите на консервационното земеделие, набира все по-голяма скорост по цял свят и става нова парадигма за 21 век.

Кой го прави?

Технологията на консервационното земеделие, включваща никакво или минимално механично нарушаване на почвата, осигуряване на органична мулчирана почвена покривка и диверсификация на видовете култури, както и други добри практики в управлението на културите и производството, през 2013 г. се практикуват в световен мащаб на около 157 милиона хектара, което съответства на около 11% от обработваемите земи. Това е ръст с около 47% в световен мащаб от 2008/09 г., когато са отчетени около 106 млн. ха ноу-тил обработваеми площи. След 2013 г. данните сочат, че все повече правителства и земеделски производители обръщат поглед към консервационното земеделие, което води до увеличение на площите върху които то се прилага с около 10 млн. ха годишно. Очаква се този темп тепърва да нараства.

Кой го прави?

Прилагането на ноу-тил технологиите е най-популярно в Северна и Южна Америка, както и в Австралия и Азия, но отскоро то намира своето все по-широко място и в Европа и Африка, където информираността и подкрепата за него стават все по-големи. В България консервационното земеделие също набира скорост, като към 2020 г. то се прилага на около 50 хил. ха.

Какви са резултатите?

Съхраняване на пари, време и почва!